openSUSE:倒计时

跳转至: 导航, 搜索


你可以通过在你的网站上添加这些美妙的倒计时器来帮助传播 openSUSE 的新版本。

介绍

这些图片是由一个 cron 任务在 countdown.opensuse.org 服务器上静态生成的,在欧洲中部时间 12:00 更新。这种方法优化了服务器的性能,也使 Apache 能够正确地提供 HTTP cache-control 头信息。

它被翻译成多种语言(英语、德语、捷克语、法语、丹麦语、俄语、波兰语、荷兰语、芬兰语、西班牙语、意大利语、希腊语、瑞典语、克罗地亚语、挪威语、葡萄牙语、匈牙利语、罗马尼亚语、加利西亚语),并自动以访问者首选语言配置的语言显示,URL相同。

使用

只需复制并粘贴图片下的代码到你的网页上。

原始的方形(256x256)

medium.png

 <a href="https://counter.opensuse.org/link/"><img src="http://countdown.opensuse.org/medium.png" border="0"/></a>

(XX 是你的语言,例如 zh ):

 [https://counter.opensuse.org/link/ http://countdown.opensuse.org/medium.XX.png]

小型方形(130x130)

small.png

 <a href="https://counter.opensuse.org/link/"><img src="http://countdown.opensuse.org/small.png" border="0"/></a>

(XX 是你的语言,例如 zh ):

 [https://counter.opensuse.org/link/ http://countdown.opensuse.org/small.XX.png]

大型方形(400x400)

large.png

 <a href="https://counter.opensuse.org/link/"><img src="http://countdown.opensuse.org/large.png" border="0"/></a>

(XX 是你的语言,例如 zh ):

 [https://counter.opensuse.org/link/ http://countdown.opensuse.org/large.XX.png]

横幅 (600x100)

wide.png

 <a href="https://counter.opensuse.org/link/"><img src="http://countdown.opensuse.org/wide.png" border="0"/></a>

(XX 是你的语言,例如 zh ):

 [https://counter.opensuse.org/link/ http://countdown.opensuse.org/wide.XX.png]